• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 2 สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย และอาจารย์นิเทศก์

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting