• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ดาวน์โหลด

ฝ่ายวิชาการ     ครั้ง วันที่
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) 62 วนศ.จบ. ดาวน์โหลด 10.50 MB 631 20 เม.ย. 64
หลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) 62 วนศ.จบ. ดาวน์โหลด 12.53 MB 603 20 เม.ย. 64
การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องการใช้สื่อที่เหมาะสมกับ ผู้เรียนด้านนาฏศิลป์และดนตรี ดาวน์โหลด 57.22 MB 118 17 ก.ย. 63
งานจัดการศึกษา - ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด 0.87 MB 145 20 มิ.ย. 63
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๔) ดาวน์โหลด 0.09 MB 114 8 เม.ย. 63
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ดาวน์โหลด 0.03 MB 226 8 เม.ย. 63
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ดาวน์โหลด 9.58 MB 999 8 เม.ย. 63
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ดาวน์โหลด 5.29 MB 1,055 8 เม.ย. 63
การจัดการความรู้ - ด้านสายสนับสนุน ดาวน์โหลด 2.22 MB 121 18 ก.พ. 63
การจัดการความรู้ - ด้านการวิจัย ดาวน์โหลด 1.39 MB 113 18 ก.พ. 63
ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะฯ การอ่านฯ สมรรถนะฯ ดาวน์โหลด 0.09 MB 129 18 ก.พ. 63
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน และแบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม ดาวน์โหลด 0.09 MB 119 18 ก.พ. 63
แบบประเมินปพ.5 ปี 60 ดาวน์โหลด 0.29 MB 119 18 ก.พ. 63
ผล-O-Net-ปี-59 ดาวน์โหลด 0.60 MB 166 16 ก.พ. 63
อ.ประจำวิชาส่งผลการเรียน 1 60 31 ก.ค 60 ดาวน์โหลด 0.23 MB 204 16 ก.พ. 63
ส่งแบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 60 30 ก.ค 60 ดาวน์โหลด 0.23 MB 245 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 150 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างปก คุณลักษณะ ฯ การอ่านฯ สมรรถนะฯ ดาวน์โหลด 0.08 MB 163 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างแบบสมรรถะผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.08 MB 110 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดาวน์โหลด 0.08 MB 132 16 ก.พ. 63
แบบสรุปบันทึกผลการเรียนปพ.5 และแบบสรุปกิจกรรม 60 31 กค60 ดาวน์โหลด 0.10 MB 142 16 ก.พ. 63
แบบประเมินคุณลักษณะ การอ่าน คิด เขียน สมรรถะผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.10 MB 115 17 ก.พ. 63
นาฏกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย ผศ.พรศิริ ถนอมกุล ดาวน์โหลด 69.58 MB 121 3 ต.ค. 63
การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา2563 ดาวน์โหลด 13.59 MB 402 16 ส.ค. 63
วิจัยรำวงโบราณชอง ผู้จัดทำ ผศ.พรศิริ ถนอมกุล ดาวน์โหลด 9.35 MB 132 2 ต.ค. 63
ฝ่ายบริหาร     ครั้ง วันที่
รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด 0.94 MB 162 18 มิ.ย. 63
รวมเล่มคู่มือพัสดุ 2 ดาวน์โหลด 28.20 MB 110 24 พ.ค. 63
การเบิกเงินจากคลัง 2562 ดาวน์โหลด 0.18 MB 100 24 พ.ค. 63
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลด 0.49 MB 97 24 พ.ค. 63
พรรณางานฝ่ายบริหาร ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 227 24 พ.ค. 63
ฝ่ายกิจการนักเรียน - นักศึกษา     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเข้าหอพักนักศึกษา ดาวน์โหลด 0.09 MB 116 24 พ.ค. 63
ใบสมัครเข้าหอพักนักเรียน ดาวน์โหลด 0.09 MB 120 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หอพักนักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 13.32 MB 121 24 พ.ค. 63
ข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดาวน์โหลด 7.08 MB 124 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 2.40 MB 120 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 8.11 MB 116 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 5.67 MB 110 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยการประพฤติและธรรมเนียบปฎิบัติของนักเรียน พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 4.68 MB 231 24 พ.ค. 63
ใบสมัครสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.19 MB 138 16 ก.พ. 63
โครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 149 16 ก.พ. 63
คู่มือสภานักเรียน ดาวน์โหลด 8.77 MB 445 16 ก.พ. 63
คู่มือ นักเรียน วท.นาฏศิลปจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 16.21 MB 223 16 ก.พ. 63
ฝ่ายนโยบายและแผน     ครั้ง วันที่
ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 65 ดาวน์โหลด 0.01 MB 113 27 ธ.ค. 64
แผนปฏิบัติการราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 198 23 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ ดาวน์โหลด 0.13 MB 103 23 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ดาวน์โหลด 0.37 MB 1,429 24 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 110 24 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ดาวน์โหลด 0.11 MB 121 24 พ.ค. 63
โครงการเงินรายได้บริการวิชาการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 129 24 พ.ค. 63
โครงการเงินรายได้ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.70 MB 115 24 พ.ค. 63
โครงการเงินสมาคม ดาวน์โหลด 0.03 MB 119 24 พ.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.54 MB 132 24 พ.ค. 63
พรรณนางานฝ่ายนโยบายและแผน ดาวน์โหลด 0.10 MB 402 24 พ.ค. 63
งานประกันคุณภาพการศึกษา     ครั้ง วันที่
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด 1.36 MB 116 18 ก.พ. 63
งานประกัน - อาจารย์ประจำหลักสูตร ดาวน์โหลด 0.15 MB 117 17 ก.พ. 63
คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ดาวน์โหลด 6.32 MB 120 17 ก.พ. 63
การจัดการศึกษาปี 2561 ดาวน์โหลด 0.09 MB 110 17 ก.พ. 63
งานทะเบียนและประมวลผล     ครั้ง วันที่
จำนวนรายชื่อนักศึกษา เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.19 MB 372 28 ธ.ค. 63
จำนวนรายชื่อนักศึกษา เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.01 MB 133 28 ธ.ค. 63
จำนวนรายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.09 MB 204 28 ธ.ค. 63
จำนวนรายชื่อนักเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.09 MB 114 28 ธ.ค. 63
ปพ.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดาวน์โหลด 0.12 MB 250 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 128 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 106 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 133 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 128 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 105 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 ม.ปลาย ดาวน์โหลด 0.18 MB 117 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 ม.ต้น ดาวน์โหลด 0.18 MB 113 7 ธ.ค. 63
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2563 ดาวน์โหลด 0.39 MB 197 7 ธ.ค. 63
ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด 0.87 MB 123 18 มิ.ย. 63
ปฏิทินงานทะเบียน ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด 2.14 MB 146 24 พ.ค. 63
ปฏิทินงานทะเบียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 2.51 MB 155 24 พ.ค. 63
งานทุนการศึกษา     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์มจิตอาสา ปริญญาตรี ดาวน์โหลด 0.20 MB 138 5 ส.ค. 64
แบบฟอร์มจิตอาสา ของระดับปวช ดาวน์โหลด 0.11 MB 124 5 ส.ค. 64
รายละเอียดการทำจิตอาสา ดาวน์โหลด 0.23 MB 152 5 ส.ค. 64
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด 0.16 MB 102 5 ส.ค. 64
เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ ผ่านระบบ DSL ดาวน์โหลด 0.65 MB 375 5 ส.ค. 64
กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ ดาวน์โหลด 0.13 MB 94 5 ส.ค. 64