• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

งานอนุรักษ์วิจัยและสร้างสรรค์

การแสดงชุด นาฎยาชาตรี วิทยาลันนาฏศิลป จันทบุรี

 

ชุดการแสดง กรีฑากาสร วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี

ชุดกากรแสดง ระบำเริงนที 

 

ชุดการแสดง ระบำหัตถศิลป์

ชุดการแสดง วิจิตรจินดา3