• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2566
คลิก 
https://www.studentloan.or.th/th/news/1672821838งานทุนการศึกษา 
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1. กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. 
 • ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ระดับปริญญาตรี


2. กำหนดลักษณะและขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1583721318

3. ขั้นตอนการกู้ยืม
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546921466

4. คุณสมบัติผู้กู้ยืม                
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546937771

5. คุณสมบัติผู้รับรองรายได้
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546937978

6. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้กู้ยืม
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1546938081

7. การแจ้งสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/หน้าที่ของผู้กู้ยืม
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547353807

8. ดาวน์โหลดเอกสารการกู้ยืม
 • สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เอกสารสำหรับผู้ขอกู้ยืมรายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
  • เอกสารสำหรับผู้ขอกู้ยืมรายเก่า
9. การเข้าสู่ระบบการกู้ยืมเงิน กยศ.  สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1553047084

10. การตรวจสอบยอดหนี้
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547359873

11. การชำระหนี้
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547357495