• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปั จัดโครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปั จัดโครงการ "เยาวชน
ต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้ผลวัตทางวัฒนธรรม" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
คณะศิลปศึกษา คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง